צוות אתר מולנט מברכים אתכם על הצטרפותכם לאתר שלנו!

 

עם הצטרפותכם, ייפתח לכם מקום ייעודי באתר כאשר לחיצה עליו תעביר ישירות לחנות המקוונת החדשה שלכם. הפרטים שיופיעו הינם הפרטים שמילאתם בטופס ההצטרפות – לכן יש להקפיד לכתוב את המידע המדוייק ביותר.

 

לאחר סיום הליך ההרשמה ואישור התשלום אנחנו נאשר את כניסתכם לאתר ופרטייכם יופיעו בקטגוריה המתאימה לבית העסק שלך.

 

הסכם זה נועד להסדיר את תנאי ההתקשרות בינכם (להלן: ״נוטל השרות״) מצד אחד, לביננו (להלן: ״האתר״ או ״מולנט״) מצד שני.

 

השירותים המוצעים

עם הצטרפותכם לאתר שלנו, ולאחר הסדרת הסכם נפרד אל מול חברת מקס, אנחנו נספק לכם את השירותים הבאים:

כניסה לאינדקס העסקים המקומי.

קידום ממומן ואורגני לאתר.

פתרון סליקה ואשראי מלא במקום אחד בשת”פ עם חברת סליקה ואשראי.

תהליך הקמה מהיר ודיגיטלי של החנות הייעודית לבעל העסק.

ממשק ניהול חנות פשוט וקל.

תנאי התשלום ואופן התשלום יקבעו בהסכם נפרד שיערך בין נוטל השירות לבין חברתנו.

 

הפסקת השירות

ניתן להודיע על הפסקת השירות בכל שלב בהודעה בכתב ובכפוף למדיניות הביטולים של חברת הסליקה והאשראי. השירות ייפסק בהתאם למועדי הביטולים ודיווח על ההפסקה שיקבעו בהסכם שיערכו נוטל השירות וחברת הסליקה והאשראי.

 

זכויות יוצרים

האתר, עיצובו, ממשק המשתמש, והתכנים בו הינם רכושה הבלעדי של מולנט. אין לשכפל או להעתיק את העמודים שהוכנו על ידי מערכת מולנט, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של צוות מולנט.

 

הגבלת אחריות

על האתר מולנט לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא בגין הפסקה ו/או הפרעה ו/או תקלה ו/או טעות בשימוש באתר ו/או הגישה לאתר ו/או בתכנים ו/או בקבצי האתר ו/או באספקת השירותים שמספקת מולנט, בין אם המדובר בעניין שמקורו בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ברשת המחשוב ו/או בשרתים ו/או בכל עניין הקשור אליה ו/או למי מטעמה ולנוטל השירות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎4 לעיל, על מולנט לא תחול כל אחריות מכל סוג שהיא בגין הפסקה ו/או הפרעה ו/או תקלה ו/או טעות בשימוש בחנות הדיגיטלית שתפתח לנוטל השירות ו/או הגישה לחנות הדיגיטלית ו/או בתכנים ו/או בקבצי החנות הדיגיטלית ו/או באספקת השירותים לחנות, בין אם המדובר בעניין שמקורו בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ברשת המחשוב ו/או בשרתים ו/או בכל עניין הקשור אליה ו/או למי מטעמה ולנוטל השירות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

מולנט אינה מתחייבת לתיקון תקלה ו/או כל בעיה אחרת באתר אשר לא נבעו כתוצאה ממעשה או מחדל שלה.

על מולנט לא תחול כל אחריות לכל נזק אם וכאשר ייגרם לנוטל השירות.

על מולנט לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר עלולים לחול, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו/או אי הגעתו של מידע, ו/או הגעת מידע שלא ליעדו, ו/או כשל פנימי, ו/או טעויות של נוטל השירות. האמור לעיל לא יחול אם נזקים, קלקולים ותקלות ייגרמו מחמת רשלנות או זדון מצידה של מולנט. במקרה זה נוטל השירות יהיה זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לו ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. בכל מקרה, חבותה של מולנט על-פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה החודשית ששולם על ידי נוטל השירות למולנט בחודש שקדם לאירוע הנזק. נוטל השירות מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.

למולנט שמורה הזכות לעדכן את המחירים הנקובים באתר מעת לעת וזאת בהודעה מראש בת 30 יום.

ככל ונוטל השירות לא יסרב למחיר החדש, יראו את אי סירובו של נוטל השירות כהסכמה למחיר החדש.

 

התחייבויות נוטל השירות:

בכניסתי למולנט אני מתחייב: (א) שלא לפרסם ו/או להציע ו/או למכור באמצעות האתר מוצר או שרות שיש בפרסומו, הצעתו, או מכירתו משום הפרה של חוקי מדינת ישראל; (ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אני מתחייב שלא לפרסם ו/או להציע ו/או למכור חומר או מידע אשר מהווה הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני אחר ו/או פגיעה בסודות מסחריים, ו/או חומר או מידע פורנוגרפי מכל סוג שהוא ו/או חומר או מידע אשר יש בו משום הטעיה או מצג שווא; (ג) לקחת על עצמי את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1891 והתקנות שהוצאו מכוחו; (ד) לפעול ע”פ חוק ולתת שירות איכותי ומקצועי לגולשים שיגיעו באמצעות האתר לחנות המקוונת שלי.

יובהר כי תנאי סעיף ‎11 זה הינם תנאים יסודיים.

 

ידוע לי כי מולנט תשתמש במידע, מלל, ניסוחים, תמונות, קבצים גרפיים וכד׳ (להלן: ״התוכן השיווקי״) המפורסמים באתר המכירה שלי, ובחשבונות אתר המכירה שלי ברשתות החברתיות. השימוש בתוכן השיווקי יהא לצורך קידום האתר והחנות, פרסום האתר והחנות, והגברת החשיפה לאתר ולחנות. בחתימתי על הסכם זה אני מאשר מראש למולנט לעשות שימוש בתוכן השיווקי בזמנים שתקבע, ובהתאם לשיקול דעתה לצרכים אלה, ואני פוטר את מולנט מראש מכל טענה בדבר הפרת זכויות יוצרים בגין שימושה בתוכן השיווקי לצרכים המפורטים לעיל.

ברור לי שמולנט אינה ולא תהא אחראית על פעילות החנות, התוכן המוצג בחנות, השירות ללקוח, טיב המוצרים בחנות, המחירים, מועדי האספקה ושילוח המוצרים, והאחראיות הבלעדית על כל האמור ועל כל הקשור והמשתמע מכך חלה על נוטל השירות בלבד.

נוטל השירות מסכים לפצות את מולנט, לשפות וכן להגן ולמנוע אשמה ממולנט ובעלי מניותיה, מנהליה, והדירקטורים שלה מחלק ומכל תביעה, נזק, הפסד, התחייבויות, פעולה, דרישה והוצאה אשר כל צד ג’ ידרוש ו/או יתבע מנוטל השירות או נגד כל צד בעל פיצוי בעקבות השימוש שביצע נוטל השירות בשירותים, הפרה של הסכם זה מצד נוטל השירות ו/או כל פעולה או הסתרה מצדו. סעיף זה יעמוד אף לאחר ביטול ההסכם.

 

הפרות

הפרה יסודית של הסכם זה, או שימוש לרעה באתר מקנה למולנט זכות להפסקה מיידית של מתן השירותים, לרבות אך לא רק, סגירת חשבון נוטל השירות באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, חסימת קוד, באופן חלקי או מלא ככל שניתן לצורך קבלת שירות, וכל סעד אחר אשר דרוש למולנט כדי להקטין ולמנוע נזקים למולנט, לשירותים שניתנים על ידה לצדדים שלישיים, לאתרים אחרים המאוחסנים על שרתיה וכיוצ”ב.

הפרה יסודית להסכם זה תמנע זכאות לכל החזר כספי, במידה וזה היה מגיע לנוטל השירות.

 

שונות

הסכם זה וקיומו על-ידי הצדדים, ייקבע, יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט בקשר עם כל עניין הקשור להסכם זה או הנובע ממנו תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

כל ההודעות בהתאם להסכם זה תעשינה בכתב וייחשבו כאילו נמסרו לנמען: שלושה (3) ימים מהיום בו נמסרו לבית הדואר (במקרה של דואר רשום) או ביום המופיע באישור על העברה באמצעות פקס או באישור קריאה (“read”) בדואר אלקטרוני.

שום ויתור, שיהוי, אי-שימוש בזכות, ארכה, הקלה מצד אחד וכיוצא באלה, לא יתפרשו, בכל צורה שהיא, כוויתור או כהסכמה למעשי הצד השני ולא יפגעו בזכויות, בסעדם או בתרופות העומדים לרשותו של כל צד לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.